0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

diatonico

[Italian, diatonic]

The Italian term for diatonic.


See Also

[English] diatonic
[French] diatonique
[German] diatonisch

ShareLast Updated: 2016-05-23 01:07:04