0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

diatonisch

[German, diatonic]

The German term for diatonic.


See Also

[English] diatonic
[French] diatonique
[Italian] diatonico

ShareLast Updated: 2016-05-23 01:07:27