0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

saxophone soprano

[French, soprano saxophone]

The French term for soprano saxophone.


See Also

[Abbreviation] soprano sax
[Abbreviation] sop. sax
[English] soprano saxophone
[German] Sopransaxophon (n)
[Italian] sassofono soprano (m)
[Spanish] saxofón soprano (m)

ShareLast Updated: 2016-06-10 19:36:53